Species

Format: 2015

Format: 2015

Scientific name Common name Order Class Family CMS Instruments Appendix I Appendix II
Cervus elaphus yarkandensis Bukhara Deer Artiodactyla Mammalia Cervidae
CMS
1979
,
Bukhara Deer
2002
,
Central Asian Mammals Initiative
2005 2005